โทรศัพท์
Mail Us
admin@ticpa.or.th
สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและคลาวด์ไทย
THAI INTERNET AND CLOUD SERVICE PROVIDER ASSOCIATION
ส่งเสริมการให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

สมาคมผู้ให้อินเทอร์เน็ตและคลาวด์ไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งรายเก่าและรายใหม่ในการยกระดับธุรกิจอินเทอร์เน็ตให้เติบโตอย่างมีมาตรฐาน และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอื่นๆในการรวบรวมข้อ         เสนอแนะและความคิดเห็นของกลุ่มธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมการให้บริการอินเทอร์เน็ตและคลาวด์ในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้


สมาชิกของสมาคม
ข่าวสารและกิจกรรม 
www.ticpa.or.th