โทรศัพท์
Mail Us
admin@ticpa.or.th
เกี่ยวกับ TICPA
ABOUT TICPA
สมาชิกผู้บริหารของสมาคม
นายกสมาคม
คุณมรกต  กุลธรรมโยธิน
บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
 
 
อุปนายก 
คุณวรพจน์ วรรณสิน
บจ.ไชน่า โมบาย อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
 
อุปนายก 
คุณวลีพร สายะสิต
บจ. ที.ซี.ซี  เทคโนโลยี
คุณกรัณย์พล  อัศวสุวรรณ
บมจ.ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น
ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ
บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ
คุณธีรวุฒิ ศุณะมาลัย
บจ. เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์
คุณธานินทร์ ตันกิติบุตร
บจ.สามารถอินโฟเนต
คุณชูมนัส เกษสเถียร
บจ. เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต
คุณสิทธิ์จุล รำพึง
บจ. เอเน็ต
คุณกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม

บมจ.โปรเอ็น คอร์ป

คุณบัณฑิต ว่องวัฒนะสิน
บจ. อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส
โพรวายเดอร์
คุณสันติ เมธาวิกุล
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์
คุณสากล จันทร์เมือง

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์

คุณวิชัย ดีเจริญกุล
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
คุณอรสา  ขาวงาม 
บจ.โอเอสดี อินเทอร์เน็ต
คุณพิชิต ธันโยดม

บจก. ทรู อินเทอร์เน็ต

คุณธีรพันธุ์ เจริญศักดิ์
บจก. ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์
 
Working with ICT ministry
Regarding to Computer Crime Law
Working with NBTC
Regarding to Telecom Law

• ISP rule and regulations
Working with ETDA and THNIC
Regarding to Domain name practice
Technical/Technology Trend/Legal Seminar participation

www.ticpa.or.th Thai Internet and Cloud Service Provider Association
We offer to coordinate and or represent all ISPs or at least our members with regards to activities relating to government agencies requirement or collaboration

All committee members, although are management of each ISPs, try their best to act for the benefit of industry, public or the country

We participate or sharing our view regarding to rule, regulation and law regarding to the industry

We represent and respond to media or public in case there is a need to express ISPs position

We promote knowledge experience and practice sharing for members through seminar, social group collaboration, meeting and our website

We also collaborate with others association to strengthen and broader industry development and practice such as TFIT (The Thai Federation of ICT Technology Association) and Thai Digital Confederation

Parallel to direct official communication, we also help government agencies to collaborate or communicate with our ISP members

www.ticpa.or.th Thai Internet and Cloud Service Provider Association
Example of our works
More specific works example
Background: About TICPA
Before the year 2000, a handful of passionate local organizations primarily offered basic Internet services in Thai market, .mostly dial-up during that period, had formed a small group and began to share information among thier members, aiming for mutual benefits, and gradually transformed into an Internet Club. As the number of members grew, the Internet Club had transformed and formally established the "Thai Internet Service Provider Association" (TISPA) in 2005. Indeed, this was done with the intention of supporting the expansion of the Internet service industry in response to technological advancements. Subsequently, the scope of interest has expanded beyond the Internet services to capture Cloud services, inclusive of Data Center services. Hence, the association's name was changed to "Thai Internet and Cloud Service Provider Association" (TICPA) on April 21, 2021, and it currently consists of 17 active corporate members.

 

VISION
To enhance collaboration between established and emerging Internet and Cloud Service Providers and to foster growth within the industry while maintaining standards..

 

MISSION
To facilitate communication between entrepreneurs, government agencies, and other organizations to gather feedback and opinions from business groups. • To encourage the exchange of experiences among TICPA's members. • To collaborate with other associations while enhance development and broaden industry practices.