โทรศัพท์
Mail Us
admin@ticpa.or.th
การเตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการ สำหรับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Date : 28/10/2022
TISPA โดย คุณมรกต  กุลธรรมโยธิน นายกสมาคม ร่วมกับ กสท โทรคมนาคม จัดประชุมสัมมนา... 
สัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการ สำหรับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
TISPA โดย คุณมรกต  กุลธรรมโยธิน นายกสมาคม ร่วมกับ กสท โทรคมนาคม จัดประชุมสัมมนา
เรื่อง การเตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการ สำหรับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)