โทรศัพท์
Mail Us
admin@ticpa.or.th
e-Payment
Date : 28/10/2022
TISPA โดย คุณอนันต์  แก้วร่วมวงศ์ นายกสมาคม ร่วมกับ ผู้แทน ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดประชุมหารือเรื่อง e-Payment... 
TISPA โดย คุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ นายกสมาคม ร่วมกับ ผู้แทน ธนาคารแห่งประเทศไทย
จัดประชุมหารือเรื่อง e-Payment... เพื่อให้ความรู้กับสมาชิก
เมื่อวันพฤหัสดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ ห้อง Botan 1-3 ชั้น 8 โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ