โทรศัพท์
Mail Us
admin@ticpa.or.th
MOU ปฏิรูปประเทศ
Date : 28/10/2022
คุณอนันต์  แก้วร่วมวงศ์ เป็นผู้แทนสมาคมในการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิรูปประเทศ ณ อาคารรัฐสภา...
 
คุณอนันต์  แก้วร่วมวงศ์ เป็นผู้แทนสมาคมในการลงนาม
บันทึกข้อตกลงการปฏิรูปประเทศ ณ อาคารรัฐสภา