โทรศัพท์
Mail Us
admin@ticpa.or.th
Tispa&Nokia
Date : 28/10/2022
คุณอนันต์  แก้วร่วมวงศ์ ร่วมกับ Nokia จัดงานสัมมนา TISPA - Nokia Human Possibilities of the Connected World - IoT | SDN | POL...
 
คุณอนันต์  แก้วร่วมวงศ์ ร่วมกับ Nokia จัดงานสัมมนา TISPA - Nokia Human Possibilities of the Connected World 
IoT | SDN | POL เพื่อให้ความรู้กับสมาชิก เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559  ณ โรงแรม The Okura Prestige Bangkok