โทรศัพท์
Mail Us
admin@ticpa.or.th
สัมมนา พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในอนาคต
Date : 28/10/2022
นางมรกต กุลธรรมโยธิน นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย หรือ TISPA ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการ...
สัมมนา พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในอนาคต
นางมรกต กุลธรรมโยธิน นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย หรือ TISPA ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการ
สำหรับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกในสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย
หรือ TISPA ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาด้านกฏหมายและเทคนิคของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอ